مجله پزشکی قانونی- هیات تحریریه
اعضای هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اباسهل، ابوالقاسم؛ استاد جراحی
دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
ایمیل:

 

بهادری، مسلم؛ استاد آسیب‌شناسی
دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
ایمیل:

پیوندی، علی‌اصغر؛ استاد گوش و حلق و بینی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
ایمیل:


جمشیدی، احمدرضا؛ استاد روماتولوژی
دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
ایمیل:


زالی، علیرضا؛ استاد جراحی مغز و اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
ایمیل:


کلانتر هرمزی، عبدالجلیل؛ استاد جراحی پلاستیک
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
ایمیل:


کیانی، مهرزاد؛ استاد اخلاق پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
ایمیل:


قدیانی، محمدحسن؛ استاد نفرولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
ایمیل:


اخگری، مریم؛ دانشیار ... 
سازمان پزشکی قانونی ایران، تهران، ایران
ایمیل:


امام هادی، محمدعلی؛ دانشیار پزشکی قانونی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
ایمیل:


دانش‌پرور، حمیدرضا؛ دانشیار ... 
سازمان پزشکی قانونی ایران، تهران، ایران
ایمیل:


حجازی، آریا؛ دانشیار ...
سازمان پزشکی قانونی ایران، تهران، ایران
ایمیل:


سلطانی‌نژاد، کامبیز؛ دانشیار سم‌شناسی
سازمان پزشکی قانونی ایران، تهران، ایران
ایمیل:


شجاعی، احمد؛ دانشیار چشم‌پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله(عج)، تهران، ایران
ایمیل:


صابری، سیدمهدی؛ دانشیار روان‌پزشکی
سازمان پزشکی قانونی ایران، تهران، ایران
ایمیل:


صمدی‌راد، بهرام؛ دانشیار ...
سازمان پزشکی قانونی ایران، تهران، ایران
ایمیل:


قادی‌پاشا، مسعود؛ دانشیار ...
سازمان پزشکی قانونی ایران، تهران، ایران
ایمیل:


ادیب‌زاده، عبدالرئوف؛ استادیار روان‌پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله(عج)، تهران، ایران
ایمیل:


برزگر بفرویی، عبدالرزاق؛ استادیار ...
سازمان پزشکی قانونی ایران، تهران، ایران
ایمیل:


رشادتی، جعفر؛ ... حقوق جزا و جرم‌شناسی
...
ایمیل: 


فروزش، مهدی؛ استادیار ...
سازمان پزشکی قانونی ایران، تهران، ایران
ایمیل:


قره‌داغی، جابر؛ استادیار ...
سازمان پزشکی قانونی ایران، تهران، ایران
ایمیل:


کاظمیان، محمد؛ ... پزشکی قانونی
...
ایمیل:

مهدوی، امیرحسین؛ استادیار ...
سازمان پزشکی قانونی ایران، تهران، ایران
ایمیل:


نازپرور، بشیر؛ استادیار ...
سازمان پزشکی قانونی ایران، تهران، ایران
ایمیل:

نشانی مطلب در وبگاه مجله پزشکی قانونی:
http://sjfm.ir/find.php?item=1.40.20.fa
برگشت به اصل مطلب