[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 23، شماره 4 - ( زمستان 1396 ) ::
جلد 23 شماره 4 صفحات 251-260 برگشت به فهرست نسخه ها
جستاری در ارکان ماهیت سرایت در فقه و حقوق کیفری (خلاء زدایی قانونی از ماهیت سرایت)
مجید قورچی‌بیگی، یوسف فاطمی نیا، طه زرگریان*
مرکز مطالعات فقهی پزشکی قانونی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران ، Tahazargariyan93@gmail.com
چکیده:   (1634 مشاهده)
قانون‌گذار در کتاب قانون مجازات اسلامی در مواد متعددی، اصطلاح سرایت را موضوع قانونگذاری قرار داده است. قانون‌گذاری پیرامون هر موضوعی ایجاب می‌‌کند که در گام نخست، ماهیت موضوع مد نظر به‌شکل کامل تبیین شده و همۀ ارکان اساسی آن ماهیت شناسایی شوند اما قانون‌گذار بدون آنکه منظور خود را از واژۀ سرایت مشخص کند به تقنین در این‌باره پرداخته که این امر سبب ابهامات فراوانی برای کارشناسان پزشکی قانونی شده است. یکی از محورهای اختلافِ نظر دربارۀ ماهیت سرایت، بحث گذشت زمان به عنوان شرطی اساسی در تحقق ماهیت سرایت است، این موضوع در نظام حقوقی کامن‌‌لا توجه قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای که تا سال‌‌ها، گذشتِ زمانِ یک سال و یک روز، شرط تحقق سرایت شمرده می‌‌شد. حائز اهمیت است که ماهیت سرایت از ابداعات فقهی است که قانون‌گذار از آن بهره است. بنابراین شایسته بود تا که قانون‌گذار با برشمردن شروط تحقق ماهیت سرایت، اقدام به بیان مفهوم و منظور خود از اصطلاح مد نظر کرد. هدف پژوهش حاضر، یافتن ارکان تحقق ماهیت سرایت است. روش بررسی پژوهش حاضر بر اساس منطقِ توصیفی-تحلیلی است که ابزار گردآوری اطلاعات برای تضارب آرا و ارزیابی استدلالی، به‌صورت تحقیقات کتابخانه‌‌ای اعم از مطالعه‌‌ی کتب فقهی، حقوقی، پزشکی و قوانین مربوطه است. پژوهش حاضر با شناسایی خلاء قانونی دربارۀ ماهیت سرایت و ارزیابی آرای مختلف، ادلۀ روایی و مفهوم‌‌شناسی عمیق از واژگان کاربردی به این نتیجه رهنمون شد که تحقق ماهیت سرایت منوط به دو شرطِ وجودِ دو جنایت و رابطۀ سببیت است و گذشت زمان فقط از ملزومات شایع سرایت است نه از ارکان ماهیت سرایت.
واژه‌های کلیدی: سرایت، رابطه سببیت، گذشت زمان، یک سال و یک روز
متن کامل [PDF 309 kb]   (420 دریافت)    
نوع مطالعه: مروري | موضوع مقاله: حقوق پزشکی
دریافت: ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
* نشانی نویسنده مسئول: مرکز مطالعات فقهی پزشکی قانونی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
فهرست منابع
1. Al-Raghib Al-Isfahani H. Mufradat Alfaz Al-Qur’an. Lebanon-syria: Dar al elm; 1992.207.
2. Ibn al-Athir M. Al-Nihayah. Beirut: Dar al-Ma’rifah; 2011.
3. Helli A. Muntahi Al-Matlab. Mashhad: The institution of Astan Qods Radavi; 1992.
4. Al Kulayni M. Al-Kafi. 4nd ed. Vol.7. Tehran: Dar Al kotob Al Islamiye; 1987.308.
5. Ibn Abidin M. Radd Al-Muhtar Ala Ad-Dur Al-Mukhtar. Vol 2. Beirut: Alam Al-Kotob; 2009.199.
6. Mufid M. Al-Muqni’ah. Qom: 1000 th Anniversary International Congress of Sheikh Mufeed; 1992.770.
7. Zuhayli M. Al-Fiqh Al-Islami wa Adilataha. Vol 6. Damascus: Islamic Jurisprudence and its Proofs. 1984.368.
8. Hashemi Shahroudi M, et al. Farhang Feghh. Vol 3. Qom: Institute of Encyclopedia of Islamic Jurisprudence; 2005.120.
9. Al Bahuti M. Kashaf Al-Qana. Vol 5. Beirut: Shafee; 1997.593.
10. Oudah A. Al Tashri Al Jinaei. Vol 1. Beirut: Dar al Toras; 2008. 67.
11. Farahidi Kh. Kitab al-’Ayn. 2nd ed. Vol 7. Qom: Hejrat Publication; 1990.291.
12. Al-Mawsoo‘ah al-Fiqhiyyah. 3nd ed.Vol 24. Kuwait: Ministry of Awqaf and Islamic Affairs- Dar al Salasel; 2006.284.
13. Sahib ibn Abbad I (Kafi al-Kofat). Al Mohit fi al Logha. Vol 8. Beirut: Alam al ketab; 1993. 371.
14. Al-Mukhtar Al Shinqitee M. A Commentary on Zad al-Mustaqni. Vol 3. Audio Lessons Downloaded by the Islamic Network. 358.
15. Tusi M. Al-Mabsut. 3rd ed. Vol.7. Tehran: al maktabat al mortazavyeh; 1387. 65 .[Arabic]
16. Farahidi kh. Kitab al-’Ayn. 2nd ed. Vol 7. Qom: Hejrat Publication; 1990.291.
17. Dehkhoda A. Farhang Dehkhoda. Tehran: Publication of Management and Planning of the Country; 1963.2345.
18. Khodaparasti F. Acomprehensive Dictionary of Persian Synonyms & Antonyms. Shiraz: Daneshname Fars; 1998.236.
19. Al-Mawsoo‘ah Al-Fiqhiyyah. 3nd ed. Vol 24. Kuwait: Ministry of Awqaf and Islamic Affairs- Dar al Salasel; 2006.285.
20. Hashemi Shahroudi M, et al. Farhang Feghh. Vol 4. Qom: Institute of Encyclopedia of Islamic Jurisprudence; 2005.425.
21. Tusi M. Al-Khilaf. Vol 5. Qom: Islamic Publishing Firm; 1987.158.
22. Ibn Boraj A. Al Mohzab. Vol 2. Qom: Islamic Publishing Firm; 1986.463.
23. Hilli H. Mukhtalaf al-Shia fi Aḥkam al-Sharia. 2nd ed. Vol 9. Qom: Islamic Publishing Firm; 1992.461.
24. Helli Ibn Idris M. Al Saraer Al Havi le Tahrire al Fatawi. 2nd ed. Vol 3. Qom: Islamic Publishing Firm; 1990.413.
25. Tusi M. Al-Mabsut. 3nd ed. Vol 7. Tehran: Al Maktabat al Mortazaviaeh; 2009.65.
26. Tusi M. Al-Mabsut. 3nd ed. Vol 7. Tehran: Al Maktabat al Mortazaviaeh; 2009.67.
27. Najafi MH. Javaher ol-Kalam. 7nd ed. Vol 42. Beirut: Dar ehya Al Toras Al Arabi; 1984.336.
28. Al Jaziri A, Gharawii S, Mazih Y. Al Fiqh ‘ala al Mazahib al Arba’ah. Vol 5. Beirut: Dar al-Thaqalayn; 1998.448.
29. Helli H. Tahrir al Ahkam al Shareea ala Mazhab Al Imamiyah. Vol 5. Qom: Institute of Imam Sadeq; 1999.640.
30. Ameli Z (Shahid Thani). Al Rawda al Bahiya.Vol 10. Qom: Davaree Bookshop; 1990.21.
31. Najafi MH. Javaher ol-Kalam. 7nd ed. Vol 42. Beirut: Dar Ehya Al Toras Al Arabi; 1984.159.
32. Ameli M (Shahid-al-Aval). Ghayat al Morad. Vol 4. Qom: Publication Islamic Propagation Center of Howzah of Qom; 1993.350.
33. Tusi M. Al-Mabsut. 3nd ed. Vol 7. Tehran: Al Maktabat Al Mortazaviyeh; 2009;284.
34. Fazil Hindi B. Kashf Al-lesam va Al-Ebham An Qawaed Al-Ahkam. Vol 11. Qom: Islamic Publishing Firm; 1995.178.
35. Ameli Z (Shahid Thani). Masalek al Afham. Vol 15. Qom: Al Maaref al Islamiyah; 1392.146.
36. Fazil Hindi B. Kashf Al-lesam va Al-Ebham An Qawaed Al-Ahkam. Vol 11. Qom: Islamic Publishing Firm; 1995.178.
37. Khomeini R. Tahrir al Vasileh. Vol 2. Qom: Dar Al Elm; 2003.549.
38. Helli H. Mukhtalaf al Shia fi Aḥkam al Sharia. 2nd ed. Vol 3. Qom: Islamic Publishing Firm; 1992.631. 38.
39. Sabzevari SA. Mohazab al Ahkam. 4nd ed. Vol 29. Qom: Al Menar Institute; 1992.40.
40. Abd al Rahman M. Moajam al Mostalahat. Vol 2.Ciro: Dar al Fazilah; 1998.260.
41. Khomeini R. Tahrir al Vassileh. Vol 2. Qom: Dar al Elm; 2003.574.
42. Lankarani M. Tafsil al Sharia fi Sharh Tahrir al Vassileh. Qom: Jurisprudential Center of Aeme Athar; 1997.138.
43. Al Jaziri A, Gharawii S, Mazih Y. Al Fiqh ‘ala al Mazahib al Arba’ah. Vol 5. Beirut: Dar al-Thaqalayn. 1998.493.
44. Ghyiasi J. Indirect Causation in Criminal Law. 2nd ed. Tehran: Jungle Publications; 2012.39-41.
45. Al Sadr MS. Ma Wara al-Fiqh (What is behind Jurisprudence). Vol 9. Beirut: Dar al Azvae; 1999.257.
46. Al-Mukhtar Al Shinqitee M. A Commentary on Zad al-Mustaqni. Vol 3. Audio Lessons Downloaded by the Islamic Network. 358.
47. Abd al Rahman M. Moajam al Mostalahat. Vol 2; 260.
48. Oudah A. Al Tashri Al Jinaei. Vol 1. Beirut: Dar al Toras; 2008.252.
49. Al-Mawsoo‘ah al-Fiqhiyyah. 3nd ed.Vol 24. Kuwait: Ministry of Awqaf and Islamic Affairs- Dar al Salasel; 2006.284.
50. Al Mardini SH. Al Anjom Al Zaherat ala Halle Alfaz al Varaghat fi Oosool al Fegh. 3nd ed. Vol 1. Riyadh: Maktaba al Roshd; 2004.238.
51. Ibn Jabrin A. Sharh Akhsar al Mukhtasarat. Vol 77. 37.
52. Al Kulayni M. Al-Kafi. 4nd ed. Vol 7. Tehran: Dar Al kotob Al Islamiye; 1987.325.
53. Majlesi M. Mirat al Oqool. 2nd ed. Vol 24. Tehran: Dar al Kotob al Islamiye; 1987.113.
54. Nooraee Y, Sadeghi MH. Legal-Judicial Study of the Verdict on Multiple Crimes Resulting From a Single Strike. Fegh & Osool. 2014;96:185-98.
55. Khoei A. Mabani Takmelat al Menhaj. Vol 42. Qom: Imam Alkhoei; 2001.428.
56. Madani kashani R. ketab al Dyat. Qom: Islamic Publishing Firm; 1988. 265.
57. Tusi M. Al-Khilaf. Vol 10. Qom: Islamic Publishing Firm; 1987.292.
58. Ghyiasi J. Indirect Causation in Criminal Law. 2nd ed. Tehran: Jungle Publications; 2012.39-41.
59. Ibn Ash’ath M. Al Jaafariyat. Tehran: Ninavi al-Haditha; 121.
60. Ibn Ash’ath M. Al Jaafariyat. Tehran: Ninavi al-Haditha; 121.
61. Khomeini R. Tahrir al Vassileh. Vol 2. Qom: Dar al Elm; 2003.574.
62. Lankarani M. Tafsil al Sharia fi Sharh Tahrir al Vassileh. Qom: Jurisprudential Center Aeme Athar; 1997.138.
63. Al Jaziri A, Gharawii S, Mazih Y. Al Fiqh ‘ala al Mazahib al Arba’ah. Vol 5. Beirut: Dar al-Thaqalayn; 1998.493.
64. Moghadas Ardibil A. Majma al Faedeh va al Borhan. Vol 14. Qom: Islamic Publishing Firm; 1983.125.
65. Jefferson M. Criminal Law. 8nd ed. London: Pearson Education; 2007.257.
66. Padfield N. Criminal Law. 8nd ed. Oxford: Oxford University Press; 2012.198.
67. Jefferson M. Criminal Law. 8nd ed. London: Pearson Education; 2007.441. https://doi.org/10.1093/he/9780199644353.001.0001
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA codeXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ghoorchi Beigi M, Fatemi Nia Y, Zargarian T. An Inquiry into the Identity of Permeation in Jurisprudence and Criminal Law (Legal Compensation for the Identity of Permeation) . Ir J Forensic Med. 2018; 23 (4) :251-260
URL: http://sjfm.ir/article-1-937-fa.html

قورچی‌بیگی مجید، فاطمی نیا یوسف، زرگریان طه. جستاری در ارکان ماهیت سرایت در فقه و حقوق کیفری (خلاء زدایی قانونی از ماهیت سرایت). مجله پزشکی قانونی ایران. 1396; 23 (4) :251-260

URL: http://sjfm.ir/article-1-937-fa.htmlدوره 23، شماره 4 - ( زمستان 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله پزشکی قانونی ایران Iranian Journal of Forensic Medicine
Persian site map - English site map - Created in 0.1 seconds with 33 queries by YEKTAWEB 3855